Dyrektor Szkoły Doktorskiej | Director of the Doctoral School

prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy
Budynek Dydaktyczny, 4 piętro, pokój 429 | Education Building, 4th floor, room 429
e-mail: kusy@awf.poznan.pl
Telefon | Phone:  +48 61 835 52 70

Dyżury: wtorki 13:00-15:00 | Consultations: Tuesdays 1:00-3:00 p.m.
w ważnych sprawach bez ograniczeń | on important matters without limit

Dyrektor podejmuje działania i decyzje związane z funkcjonowaniem Szkoły, w szczególności:

 • organizacja rekrutacji
 • przygotowanie programu kształcenia
 • ustalenie planu zajęć i dobór kadry dydaktycznej
 • semestralna ocena realizacji aktywności naukowej
 • zaliczanie semestrów i lat kształcenia
 • przedłużenie okresu kształcenia
 • opiniowanie wniosków kierowanych do rektora
 • w uzasadnionych przypadkach usunięcie doktoranta ze Szkoły

The Director takes actions and decisions relating to the functioning of the School, in particular:

 • organisation of recruitment
 • development of the curriculum
 • setting the teaching schedule and selecting staff
 • semestral assessment of the research activity
 • crediting semesters and years of training
 • extending the period of doctoral training
 • giving opinions on applications to the Rector
 • removing a doctoral student from the School in justified cases

Sekretariat Szkoły | School Secretariat

mgr Lidia Wojtkowiak-Świadek
Budynek Dydaktyczny, 1 piętro, pokój 120-121 | Education Building, 1st floor, room 120-121
e-mail: dsz@awf.poznan.pl; swiadek@awf.poznan.pl
Telefon | Phone:  +48 61 835 51 25
Faks | Fax:  +48 61 835 51 26

Zakres spraw: Wszelkie bieżące sprawy formalne związane z kształceniem doktorantów
Scope of matters: All day-to-day formal matters related to the training of doctoral students

Rada Naukowa | Scientific Board

Przewodniczący | Chairman: prof. dr hab. Jan Celichowski, Prorektor ds. Nauki | Vice-rector for Science

e-mail: celichowski@awf.poznan.pl
Telefon | Phone: (+48) 61 835 54 36

Sekretarz | Secretary: mgr inż. Karolina Bogusiewicz
e-mail: rada.naukowa@awf.poznan.pl
Telefon | Phone:  +48 61 835 50 61

Zakres spraw: Nadzór nad Szkołą Doktorską, w tym: wyznaczenie promotora, zatwierdzenie Indywidualnego Planu Badawczego, ocena śródokresowa, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
Scope of matters: Supervision of the Doctoral School, including: appointment of a supervisor, validation of the Individual Research Plan, mid-term evaluation, procedures for the award of the doctoral degree.

Terminy posiedzeń Rady Naukowej | Scientific Board meeting dates

2023: 3 października | Oct; 7 listopada | Nov; 5 grudnia | Dec

2024: 9 stycznia | Jan; 6 lutego | Feb; 5 marca | Mar; 9 kwietnia | Apr; 7 maja | Mai; 4 czerwca | Jun; 2 lipca | Jul

Sekcja Nauki | Science Section

Koordynator | Coordinator: mgr Marzena Szerment
Biuro: Budynek Rektoratu, pokój 103 | Office: Rector’s House building, room 103
e-mail: szerment@awf.poznan.pl
Telefon | Phone: +48 61 835 51 12

Zakres spraw: Finansowanie badań, staże, komisja bioetyczna, ubezpieczenie badań, nagrody naukowe
Scope of matters: Research funding, internships, bioethics, research insurance, scientific awards

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania | Rector’s Representative for Equal Treatment