Kluczowe wydarzenia w kształceniu doktorantów 

Key events in doctoral training

Kandydaci | Candidates

 • zgoda potencjalnego promotora | consent from the potential supervisor
 • przygotowanie projektu badawczego | preparing research project
 • złożenie wniosku i dokumentacji | application form and required documents
 • rozmowa kwalifikacyjna | interview with the Selection Committee

1 rocznik | 1st year

 • rozpoczęcie kształcenia – od 1 października | start of doctoral training – from October 1
 • wyznaczenie promotora – najpóźniej w grudniu | appointment of a supervisor – December at the latest
 • zgoda komisji bioetycznej – do końca września | approval of the bioethics committee – by the end of September
 • Indywidualny Plan Badawczy (IPB) – do końca września | Individual Research Plan (IRP) – by the end of September

2 rocznik | 2nd year

 • Ocena Śródokresowa realizacji IPB – wrzesień/październik | Mid-term evaluation of IRP implementation – September/October

Wszystkie roczniki | All years

 • obligatoryjne zajęcia i praktyki zawodowe – cały rok | mandatory activities and professional practice – all year round
 • cykliczne seminaria semestralne – styczeń, czerwiec | periodic semester seminars – January, June
 • roczne sprawozdanie z działalności naukowej – do końca września | annual report on scientific activity – by the end of September
 • realizacja projektu badawczego, w tym staże i publikacje – cały rok | implementation of the research project, including internships and publications – the whole year
 • certyfikat j. angielskiego – przed złożeniem dysertacji | English certificate – before submitting the dissertation
 • złożenie dysertacji doktorskiej – do 4 lat od rozpoczęcia kształcenia (możliwe przedłużenie o 2 lata) |submission of dissertation – up to 4 years from the beginning of training (possible extension for 2 years)