Projekty naukowe naszych doktorantów | Scientific projects of our PhD students

Legenda: nazwisko i imię ● e-mail ● promotor ● tytuł projektu naukowego ● etap doktoratu

Legend: first and second name ● e-mail ● supervisor ● scientific project title ● PhD thesis stage

IPB: indywidualny Plan Badawczy | IRP: Individual Research Plan

1 rok kształcenia | 1st year of training

 1. Jalowska Pola ● jalowska@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski ● Wpływ treningu judo na sprawność fizyczną i wskaźniki psychologiczne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu | Effects of judo training on physical fitness and psychological indicators in people with autism spectrum disorder ● tytuł roboczy | working title
 2. Maćkowiak Maja ● m.mackowiak@awf.poznan.pl ● prof. dr hab. Jacek Zieliński ● Zmiany intensywności fluorescencji NADH w skórze wraz z wiekiem u osób aktywnych fizycznie badane metodą FMSF – Flow Mediated Skin Fluorescence ● tytuł roboczy | working title
 3. Rząsa Łucja ● rzasa@awf.poznan.pl ● prof. dr hab. Janusz Maciaszek ● Wpływ terapii z zastosowaniem wizualnej rzeczywistości na rozwój psychoruchowy dzieci z ADHD  tytuł roboczy | working title
 4. Szymocha Mikołaj ● szymocha@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski ● Ewaluacja ergogenicznego wpływu różnych dawek azotanów na wydolność fizyczną, specyficzne zdolności wysiłkowe oraz poziom wybranych markerów biochemicznych we krwi i ślinie w wysokointensywnym treningu funkcjonalnym tytuł roboczy | working title 
 5. Wasicki Bartosz ● wasicki@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Marcin Bączyk ● Wielowymiarowa charakterystyka działania przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym w chorobach neuronu ruchowego | Multidimensional mechanistic investigations of trans spinal direct current stimulation in motor neuron diseases ● tytuł roboczy | working title

2 rok kształcenia | 2nd year of training

 1. Adamczewski Jakub ● adamczewski@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski ● Ocena synergistycznego wpływu suplementacji β-alaniny i wodorowęglanu sodu na wybrane wskaźniki wydolności fizycznej i stężenie markerów biochemicznych we krwi u wytrenowanych koszykarek | Evaluation of the synergistic effect of β-alanine and sodium bicarbonate supplementation on selected physical performance indices and blood concentrations of biochemical markers in trained female basketball players ● zatwierdzony IPB | approved IRP
 2. Akhshik Maryam ● akhshik@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski ● Wpływ protokołów suplementacyjnych i wzmocnienia buforowania pozakomórkowego po spożyciu wodorowęglanu sodu na wydolność fizyczną specyficzną u sportowców uprawiających sporty wiosłowe | The impact of supplementation protocols and extracellular buffering enhancement after sodium bicarbonate intake on physical capacity and discipline-specific performance in paddle sports athletes ● tytuł roboczy | working title
 3. Khorkova Maryna ● khorkova@awf.poznan.pl ● prof. dr hab. Michał Bronikowski ● Wpływ metody EDUball na wybrane parametry kreatywności, zdolności motorycznych i sprawności fizycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym | The impact of the Eduball method on selected parameters of creativity and motor skills in early age school childrenected variables of creativity, motor skills and fitness in early age school children ● zatwierdzony IPB | approved IRP
 4. Krauze Maja ● krauze@awf.poznan.pl ● prof. dr hab. Piotr Krutki ● Adaptacje wpływów proprioceptywnych z wrzecion mięśniowych na motoneurony w następstwie treningu siłowego i wytrzymałościowego | Adaptations of proprioceptive effects of muscle spindles on motoneurons following strength and endurance training ● zatwierdzony IPB | approved IRP
 5. Moszczyńska Dominika ● moszczynska@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Joanna Karolkiewicz ● Ocena wpływu interwencji probiotycznej na profil mikrobioty jelitowej, jej metabolitów oraz funkcje bariery jelitowej u sportowców stosujących dietę wysokobiałkową; badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo | Effect of a probiotic strain intervention on the gut microbiota, its metabolites and intestinal barrier functions in athletes undergoing high protein supplementation: a randomized, double-blind, placebo-controlled study ● zatwierdzony IPB | approved IRP
 6. Rzanny Maciej ● rzanny@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Adam Kantanista ● Wpływ treningu pliometrycznego na zdolności szybkościowo – siłowe u młodych siatkarzy z uwzględnieniem momentu dojrzewania | Effect of pliometric training on speed and strength abilities in young volleyball players with regard to the moment of maturation ● zatwierdzony IPB | approved IRP

3 rok kształcenia | 3rd year of training

 1. Brzostowski Jerzy ● brzostowski@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski ● Konstrukcja i walidacja testu specjalnej sprawności fizycznej dla taekwondo tradycyjnego | Construction and validation of a special physical fitness test for traditional taekwondo ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 2. Kaczmarczyk Sabina ● iskra@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn ●Wpływ związków antocyjanowych zawartych w aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa) na stan zapalny oraz regenerację powysiłkową u wysoko wykwalifikowanych wioślarzy | Effects of anthocyanin compounds contained in black chokeberry (Aronia melanocarpa) on inflammation and post-exercise recovery in highly trained rowers ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 3. Łuniewska Magdalena ● luniewska@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Maciej Wilski ● Kliniczne i psychologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej osób ze stwardnieniem rozsianym | Clinical and psychological determinants of physical activity in people with multiple sclerosis ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 4. Mydłowska Marta ● mydlowska@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn ● Wpływ suplementacji antocyjanami zawartymi w aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa) na wybrane wskaźniki gospodarki żelazem u zawodniczek trenujących pływanie | Effect of supplementation with anthocyanins contained in black chokeberry (Aronia melanocarpa) on selected indicators of iron metabolism in female swimmers ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 5. Tarnas Maria ● mtarnas@awf.poznan.pl ● prof. dr hab. Ewa Ziemann ● Wpływ interwencji metodą Pilates na zmiany sztywności struktur mięśniowo-powięziowych, sprawność krążeniowo-oddechową oraz jakość życia kobiet chorych na raka piersi | The effect of Pilates intervention on changes in stiffness of musculo-fascial structures, cardiorespiratory fitness and quality of life in women with breast cancer ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation

4 rok kształcenia | 4th year of training

 1. Górna Sara ● gorna@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Katarzyna Domaszewska ● Wpływ treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku, zdolności motoryczne, funkcje poznawcze oraz stężenie wybranych neurotrofin u osób po udarze mózgu | The effect of endurance training on exercise tolerance, motor abilities, cognitive functions and concentration of selected blood biomarkers in post-stroke patients ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 2. Jóźwiak Beata ● b.jozwiak@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska ●Wpływ postu przerywanego na wybrane funkcje poznawcze i wskaźniki zdrowia biopsychospołecznego kobiet w okresie menopauzy podejmujących 12-tygodniowy trening fizyczny | The effect of intermittent fasting on some cognitive functions and biopsychosocial health indicators in menopausal women undertaking a 12-week physical training ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 3. Jurga Jakub ● jurga@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Robert Olek ● Wpływ spożycia soku z buraka na zmiany aktywności EMG mieśni oraz na moc i siłę generowaną w trakcie wysiłków maksymalnych | Effect of beetroot juice consumption on changes in muscle EMG activity and on power and strength generated during maximal efforts ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 4. Ludwiczak Mateusz ● ludwiczak@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Małgorzata Bronikowska ● Rozwój kompetencji moralnych z wykorzystaniem pedagogiki nielinearnej w wychowaniu fizycznym | Development of moral competence using non-linear pedagogy in physical education ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 5. Świdwa Jacek ● swidwa@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Adam Kantanista ● Zachowania wzrokowe sędziów podczas podejmowania decyzji sędziowskich w meczach piłki ręcznej | Visual behaviour of referees during decision-making in handball matches ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 6. Wiącek Jakub ● wiacek@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Joanna Karolkiewicz ● Ocena neuro- i immunomodulującego działania wybranych bakterii probiotycznych poprzez pomiar wskaźników aktywacji układu endokannabinoidowego, poziomu metabolitów mikrobioty jelitowej, profilu cytoklin oraz objawów zmęczenia u tancerzy | Evaluation of the neuro- and immunomodulatory effects of some probiotic bacteria by measuring endocannabinoid system activation indices, gut microbiota metabolite levels, cytokine profile and fatigue symptoms in dancers ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation

Przedłużenie kształcenia | Training Extention

 1. Archacki Damian ● archacki@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy ● Wpływ treningu na udział tlenowych i beztlenowych systemów energetycznych w krótkotrwałym wysiłku maksymalnym | The effect of training on the contribution of aerobic and anaerobic energy systems in a short-duration maximal effort ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 2. Jelonek Wojciech ● jelonek@awf.poznan.pl ● prof. AWF dr hab. Dawid Łochyński ● Wpływ ogniskowania uwagi na czucie pozycji w stawie łokciowym | The effect of attentional focus on position sensing at the elbow joint ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation
 3. Malik Jakub ● malik@awf.poznan.pl ● prof. dr hab. Janusz Maciaszek ● Wpływ treningu kuglarskiego oraz żonglerki na wybrane funkcje poznawcze i zdolności koordynacyjne u osób starszych | The effect of juggling training on some cognitive functions and coordination abilities in older people ● zatwierdzony IPB | approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa | positive midterm evaluation