Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkim pracownikom naukowym.

  • Zasady i wymagania określone w dokumentach gwarantują przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatek/kandydatów. Kodeks jest uzupełnieniem przepisów zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca.
  • Instytucje oraz pracodawcy przestrzegający zasad Kodeksu i Karty powinni otwarcie wywiązywać się ze zobowiązania do postępowania w sposób odpowiedzialny i godny szacunku oraz zapewnić naukowcom sprawiedliwe warunki ramowe sprzyjające rozwojowi Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zasady Kodeksu i Karty dotyczą m.in. przebiegu rekrutacji, doboru kadr, stażu pracy, zatrudniania pracowników ze stopniem doktora, oceny zasług, a także uznawania kwalifikacji i doświadczenia w zakresie mobilności.