Skąd pochodzimy?

Nasza Szkoła Doktorska w obecnej formie została założona w 2019 r., ale kształcimy doktorantów w zorganizowany sposób już od roku 1997, gdy utworzono w Uczelni studia doktoranckie, zwane też studiami III stopnia. Specjalizujemy się w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. W Polsce jest to dyscyplina przypisana formalnie do dziedziny nauk medycznych. Jednak w praktyce badawczej nauki o kulturze fizycznej są silnie interdysplinarne i mogą łączyć w sobie aspekty biologiczne, przyrodnicze, inżynieryjno-techniczne, społeczne czy humanistyczne. Co najważniejsze, kluczowym pojęciem i wspólnym mianownikiem działań naukowych jest AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA CZŁOWIEKA, jej różnorodne uwarunkowania i skutki w rozmaitych kontekstach, np. sprawności fizycznej, wyniku sportowego, rozwoju osobniczego, żywienia, uwarunkowań genetycznych, technologii, oddziaływań środowiskowych, jakości życia, utrzymania zdrowia, estetyki ciała i in.

Dokąd zmierzamy?

Zapraszamy do naszej Szkoły pasjonatów chcących poświęcić kilka lat swojego życia na badania podstawowe i aplikacyjne związane z wychowaniem fizycznym, sportem, rehabilitacją ruchową, dietetyką, rekreacją fizyczną czy turystyką. Nowa wiedza współtworzona przez doktorantów przenika do praktyki takich zawodów jak nauczyciel, trener i instruktor sportu lub fitness, trener przygotowania motorycznego, trener osobisty, dietetyk sportowy, specjalista turystyki, specjalista adaptowanej aktywności fizycznej, menedżer sportu, analityk sportowy i innych pokrewnych. Zapewniamy opiekę doświadczonych promotorów i dobrze wyposażone laboratoria. Dajemy możliwości pozyskiwania funduszy na badania, wyjazdów stażowych i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Where do we come from?

Our Doctoral School in its current form was established in 2019, but we have been educating doctoral students in an organized manner since 1997, when doctoral studies, also called third-level studies, were launched at the University. We specialize in the discipline of physical culture sciences (also known as sports sciences or kinesiology). In Poland, this discipline is formally assigned to the field of medical sciences. However, in research practice, physical culture sciences are strongly interdisciplinary and can combine biological, natural, engineering and technical, social or humanistic aspects. Most importantly, the key concept and common denominator of scientific activities is HUMAN PHYSICAL ACTIVITY, its various determinants and effects in a variety of contexts, e.g., physical fitness, sports performance, ontogenetic development, nutrition, genetic determinants, technology, environmental interactions, quality of life, health maintenance, body aesthetics, and others.

Where are we headed?

We invite to our School enthusiasts from Poland and abroad willing to devote several years of their lives to basic and applied research related to physical education, sports, exercise rehabilitation, dietetics, physical recreation or tourism. New knowledge co-created by doctoral students transfers into the practice of such professions as teachers, coaches and instructors of sports or fitness, strength and conditioning coaches, personal coaches, sports dietitians, tourism specialists, adapted physical activity specialists, sports managers, sports analysts and other related professions. We guarantee the guidance of experienced supervisors, access to well-equipped laboratories and training in scientific research methodology. We provide opportunities for research funding, internship trips and cooperation with other scientific centers.