Podstawy prawne dotyczące nadania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w postępowaniach wszczynanych po 1 października 2019:

Komunikat Prorektora ds. Nauki dotyczący wymogów przygotowania autoreferatów rozpraw doktorskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu z dnia 25.11.2022 r. [pdf, 0.24 MB] Komunikat Prorektora ds. Nauki dotyczący prowadzenia obron doktorskich w warunkach pandemii [pdf, 0.36 MB] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [pdf, 1.46 MB] Ustawa z dnia 3 lipca 2018 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [pdf, 1.02 MB] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych [pdf, 0.22 MB] Sposób postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu [pdf, 0.22 MB] Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie procedury obrony rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [pdf, 0.17 MB] Aneks nr 1/2021 do zarządzenie 35/2020 Rektora [pdf, 0.43 MB] Uchwała Senatu AWF Poznań nr 205/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu [pdf, 0.44 MB] Uchwała Senatu AWF Poznań nr 19/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu [pdf, 0.61 MB] Uchwała nr 148/V/2021 Rady Naukowej AWF Poznań z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie potwierdzenia znajomości języka obcego przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia naukowego doktora w AWF Poznań [pdf, 1.17 MB]

Wymagania dokumentacyjne wniosków składanych do Rady Doskonałości Naukowej:

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w sprawie nadania tytułu profesora